تاریخچه 93/02/04 تاریخ های مهم زندگی هرژه

تاریخ های مهم زندگی هرژه

هرژه خالق یکی از بزرگترین شخصیت های کمیک استریپ اروپا و جهان- تن تن - می باشد. در سا ل 1920 پسر جوان مرحله ی دوم...