خبرها 95/03/19 ۷۰ سالگی سری مجلات تن تن

۷۰ سالگی سری مجلات تن تن

مجله تن تن که از سپتامبر سال ۱۹۴۶ شروع به فعالیت کرده و در اختیار تن تن دوستان قرار گرفته...