خبرها 94/05/22 موزه ای از تن تن به زودی در لندن !

موزه ای از تن تن به زودی در لندن !

زمستان امسال موزه ای برای تن تن دوستان در لندن برگزار می شود . این مراسم که توسط مرکز فرهنگی و هنری سامرست برگزار می شود...