کتاب های فرعی 93/03/30 دریاچه کوسه ها

دریاچه کوسه ها

کتاب دریاچه ی کوسه ها یکی از کتاب های معروف و فرعی تن تن است که توسط شخص هرژه نوشته نشده است اما با نظارت هرژه نوشته و...