خبرها 93/12/19 کودکان عشق تن تن خبرنگار شدند !

کودکان عشق تن تن خبرنگار شدند !

موزه Herbe در پاریس اینبار میزبان کودکان عشق تن تن بود . نمایشگاه هرژه که به تازگی در این موزه برگزار شده بود اینبار هم...

خبرها 93/12/13 32 سال گذشت . . .

32 سال گذشت . . .

امروز 3 مارچ سالروز فوت خالق شخصیتی بود که برای همیشه جاودان شد...