مکان های داستان های تن تن 94/12/27 کشور سن تئودوروس

کشور سن تئودوروس

خب نوبتی هم باشه نوبت معرفی کشور ژنرال آلکازار و تا‍پیوکا یعنی سن تئودوروس هست...

مکان های داستان های تن تن 94/03/11 کشور خیالی خمد

کشور خیالی خمد

یکی از مکان ها و کشورهایی که در سری داستان های تن تن به اون اشاره شده...