مکان های داستان های تن تن 94/03/11 کشور خیالی خمد

کشور خیالی خمد

یکی از مکان ها و کشورهایی که در سری داستان های تن تن به اون اشاره شده...