مشخصات کاربری: Mrs. Clarkson

  • نام کامل: پری یعقوبی
  • أگروه کاربری: عضو سايت
  • آیدی یاهو: {yahoo}
  • محل سکونت: تهران
  • اطلاعات شخصی: طرفدار پروپاقرص تن تن ز گهواره تا گور